YOKDİL Fen Bilimleri Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi
Abrupt: Beklenmedik, ani, sarp, dik
Absent: Yok, bulunmayan, devamsız
Absolute: Mutlak, kesin, tam
Abstract: Soyut
Abundant: Bol, çok, dolu
Accessible: Ulaşılabilir, girilebilir, bulunur
Accurate: Kesin, doğru, yanlışsız
Acetic: Ekşi, asitli
Acoustic: Akustik, ses, sesle ilgili
Acute: Şiddetli, sivri, ciddi
Adequate: Yeterli, uygun, elverişli
Adhesive: Yapışkan, bağlı
Adjacent: Bitişik; yakın, komşu
Adverse: Zıt, karşıt, olumsuz
Aerial: Hava, havai
Alive: Canlı, sağ
Ambiguous: İki anlamlı, belirsiz, müphem
Ample: Yeterli, bol
Annual: Yıllık, senelik
Anomalous: Anormal, kuralsız, aykırı
Anxiety: Endişe, kaygı, merak
Apparatus: Alet, aygıt, cihaz
Appropriate: Uygun, yerinde
Arid: Kuru, kurak, çorak
Ascension: Yükselme
Assertive: İddialı, kendine çok güvenen
Astray: Kötü yola düşmüş, yanlış yola sapmış
Attainable: Ulaşılabilir, elde edilebilir
Available: Müsait, var, mevcut
Aware: Farkında, haberdar
Bald: Kel, kabak, saçsız
Basal: Bazal, esas ile ilgili, temel
Belligerent: Münakaşacı; savaşan
Biased: Önyargılı, taraflı, peşin hükümlü
Blind: Kör, görmeyen, anlayışsız
Boring: Sıkıcı
Bountiful: Cömert, eli açık, bol
Brief: Kısa, kısa ve öz
Brilliant: Zeki, pırıl pırıl, harika
Brittle: Kolay kırılır, kırılgan, gevrek
Calm: Sakin
Calorific: Isıtan, ısı veren
Capable: Kabiliyetli, ehliyetli, yetenekli
Cardiac: Kalp ile ilgili, kalp
Charming: Çekici, büyüleyici, cazibeli
Chief: Baş, ana, en üst rütbeli
Clad: Örtülü, sarılmış
Clever: Zeki, akıllı, cin gibi, zarif
Clumsy: Sakar, beceriksiz
Coarse: Kaba, kaba saba, kalın
Cognitive: Kavrama ile ilgili, idrak ile ilgili
Coherent: Uyumlu, ahenkli
Commendable: Övgüye değer, övülmeye lâyık
Common: Ortak, müşterek, sıradan
Commonplace: Sıradan, alelâde, olağan
Compact: Sıkı, yoğun; özlü
Complete: Tam
Complex: Bileşik, karmaşık, karışık
Complicated: Karışık, karmaşık, anlaşılması zor
Compulsive: Zorlayıcı, dürtü etkisiyle yapılan
Concentric: Merkezleri bir, ortak merkezli
Concrete: Somut, elle tutulur, gerçekten var olan
Conscious: Bilinçli, farkında, kasti
Consecutive: Birbirini izleyen, artarda
Considerable: Önemli, hatırı sayılır ölçüde
Conspicuous: Belli, bariz, apaçık, göze çarpan
Contemporary: Çağdaş, modern
Content: Hoşnut, memnun, hazır
Continuous: Devamlı, sürekli, aralıksız
Contrary: Zıt, karşı, ters, aksi
Conventional: Basmakalıp, alelade
Cool: Serin, hoş
Corrosive: Aşındırıcı, çürütücü, yıpratıcı
Costly: Pahalı, değerli, pahalıya mal olan
Countless: Sayısız, çok
Covert: Gizli, saklı, örtülü
Crucial: Çok önemli, kritik
Crude: Kaba, nezaketsiz, ilkel
Curative: İyileştirici, şifa verici, şifalı
Curious: İlgili, meraklı
Current: Bugünkü, geçer, geçerli
Cyclic: Devirli, periyodik
Damp: Nemli, rutubetli, ıslak
Definite: Kesin, şüphesiz, kuşkusuz
Deliberate: Planlanmış, kasıtlı, kasti, tasarlanmış
Delicate: Nazik, narin, ince, düşünceli
Dense: Sıkışık, yoğun
Derelict: Terkedilmiş, sahipsiz; harabe
Desperate: Çaresiz, umutsuz, her şeyi göze almış
Detrimental: Zararlı
Dire: Korkunç, dehşetli, müthiş
Disparate: Bambaşka, tamamen farklı
Distant: Uzak, ırak, uzakta
Distinct: Ayrı, farklı, başka, belirgin
Diverse: Çeşitli farklı, değişik
Divine: Tanrısal, ilahi, Tanrı'ya adanmış
Domestic: Evcil, aile ile ilgili, evcimen
Drastic: Şiddetli, sert, zorlayıcı
Dry: Kuru
Ductile: Eğilebilir, biçimlendirilebilir
Dull: Sıkıcı, donuk, renksiz, soluk
Eager: Hevesli, gayretli, istekli
Eccentric: Acayip davranışlı, antika, alışılmadık
Effective: Etkili, etkileyici, tesirli
Efficient: Etkili, verimli, becerikli
Elaborate: Ayrıntılı, detaylı
Empirical: Deneysel, görgül
Enormous: Büyük, muazzam, kocaman
Entire: Tam, bütün
Equal: Eşit, denk, eş
Equidistant: Eşit uzaklıkta, paralel
Equivalent: Eşit, denk, eşdeğer
Essential: Köklü, esaslı, başlıca, gerekli
Ethic: Ahlaki, ahlâka uygun
Evergreen: Yaprak dökmeyen ağaç
Evil: Fena, zararlı, kötü
Evocative: Hatırlatan, andıran, çağıran
Exact: Tam, tamı tamına, dakik
Excellent: Mükemmel
Explicit: Açık, belirgin, aşikâr
Explosive: Patlayıcı
External: Dış, harici, dışarıdan gelen
Extinct: Tükenmiş, yok olmuş, soyu tükenmiş
Extraordinary: Olağanüstü, olağandışı, fevkalade, sıra dışı
Extreme: Aşırı, olağanüstü, ölçüsüz, son derece
Familiar: Tanıdık, aşina, yaygın
Fatal: Öldürücü, ölümcül, ölümle biten
Favorable: İyi niyetli, olumlu, müsait
Fearsome: Korkunç, dehşetli
Feasible: Uygulanabilir, yapılabilir
Ferrous: Demir, demirli
Fertile: Bereketli, verimli, zengin
Fierce: Azılı, azgın, sert, kızgın
Finite: Sınırlı, sonu olan, ölçülebilir
Firm: Sert, katı, sabit, kesin
Flexible: Elastik, esnek, eğilebilir
Fond: Düşkün, seven, aşırı
Former: Önceki, ilk,önceden
Formidable: Korkunç, tüyler ürpertici
Fragile: Kırılgan, çıtkırıldım, kırılabilir,hassas
Fragrant: Güzel kokulu, kokulu, mis kokulu
Genius: Dahi, deha, zeki
Genuine: Hakiki, öz, gerçek
Giant: Dev, dev gibi, kocaman
Gigantic: Dev gibi, kocaman, çok büyük.
Gloomy: Karanlık, hüzünlü, karamsar
Grand: Büyük, yüce, ulu, heybetli
Gross: Brüt, bütün, toptan
Harsh: Sert, kaba, kırıcı, acı
Honorary: Onursal, fahri
Hostile: Düşmana ait, düşmanca, muhalif
Identical: Aynı, eş, özdeş, tıpkı
Immense: Kocaman, uçsuz bucaksız, çok büyük
Immune: Bağışık, etkilenmeyen, duyarsız
Impassable: Geçilmez, aşılamaz
Imperial: İmparatora ait, imparatorluk
Impossible: Olanaksız, imkânsız
Improbable: Olanak dışı, olası olmayan
Impulsive: İtici, dürtücü, düşüncesiz
Inadequate: Yetersiz, eksik
Inborn: Doğuştan, doğal
Incredible: İnanılmaz
Indefinite: Belirsiz, kesin olmayan, süresiz
Independent: Bağımsız, özgür, hür
Indifferent: Kayıtsız, ilgisiz, aldırışsız
Indigenous: Yerli, özgü, yöreye özgü, doğal
Indispensable: Zorunlu, mecburi, kaçınılmaz
Indoor: İçeri, kapalı, dahili, ev içi
Inefficient: Etkisiz, tesirsiz, yetersiz
Inert: Hareketsiz, durağan, dingin
Inevitable: Kaçınılmaz, çaresiz
Infectious: Bulaşıcı
Infinite: Sınırsız, sonsuz, sayısız
Ingenious: Marifetli, hünerli, becerikli
Initial: Başlangıç, ilk
Inner: İç, dahili, içteki, ruhsal
Insignificant: Önemsiz, değersiz, anlamsız
Intense: Şiddetli, aşırı, son derece
Interior: İç, dahili, içteki, içten
Intermediate: Orta, ara
International: Uluslararası
Intimate: Samimi, yakın, içli dışlı
Intrinsic: Esas, asıl, gerçek
Invasion: İstila, saldırı, akın
Invisible: Görünmez
Irreducible: İndirgenemez, azaltılamaz
Irrelevant: Yersiz, konu dışı, alâkasız
Irresponsible: Sorumsuz, sorumlu olmayan, güvenilmez
Joint: Müşterek, ortaklaşa, birlikte
Keen: İstekli, hevesli, düşkün
Last: Geçen
Lean: Zayıf, ince, yağsız, kıt
Lethal: Öldürücü
Local: Yerel, yöresel
Long: Uzun
Loose: Gevşek
Lunar: Aya ait
Lush: Bereketli, bol
Major: Büyük, önemli, başlıca
Mammal: Memeli
Manual: Manuel, elle yapılan
Marvellous: Olağanüstü, fevkalade, harikulâde
Mass: Kitle, küme, yığın,seri
Massive: Ağır, yekpare, masif
Maternal: Anne, anne tarafından olan
Mature: Olgun, kemâle ermiş, ergin
Mental: Akıl, zekâ, zihinsel, ruhsal
Meticulous: Titiz, çok dikkatli, kılı kırk yaran
Military: Askeri
Minor: Küçük, ikinci derecede, ikincil
Missing: Kayıp, eksik
Mobile: Hareketli, gezici, oynak
Moderate: Ilıman, ılımlı, ölçülü
Modest: Alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz
Moist: Nemli, ıslak, sulu, rutubetli
Monetary: Para, para ile ilgili, parasal
Moral: Ahlaki, manevi, törel
Movable: Taşınabilir, oynatılabilir
Mysterious: Esrarengiz, gizemli
Mystery: Gizem, esrar, sır
Naked: Çıplak, yalın, salt
Narrow: Dar, kısıtlı, sınırlı
Native: Yerli, doğal, doğuştan
Neat: Temiz, derli toplu
Necessary: Gerekli, lazım, zorunlu, gereken
Negligible: Önemsiz, ihmal edilebilir
Nomadic: Göçebe gibi, göçebeye ait
Notable: Saygın, tanınmış, unutulmaz
Noteworthy: Dikkate değer, takdire değer, önemli
Noticeable: Belli, fark edilebilir, göze çarpan
Notorious: Adı çıkmış, dile düşmüş, kötü tanınmış
Objective: Objektif, tarafsız, nesnel
Obscure: Karanlık, loş, belirsiz, karışık, anlaşılmaz
Obsolete: Eski, kullanılmayan, modası geçmiş
Obstinate: İnatçı, dik başlı, dik kafalı
Obvious: Açık, besbelli, apaçık
Ongoing: Devamlı, sürekli, aralıksız
Optimistic: İyimser
Ordinary: Olağan, sıradan
Outdoor: Açık havada, dışarıda
Outstanding: Göze çarpan, seçkin, önde gelen
Overall: Tam, tüm, etraflı
Own: Kendi
Particular: Belli, belirli, özel, özgü
Permanent: Sürekli, kalıcı, daimi
Perpetual: Sürekli, aralıksız, daimi
Plausible: Akla yakın, makul, mantıklı
Plentiful: Bol, çok, bereketli
Plenty: Çokluk, bolluk, bereket
Pliable: Bükülebilir, katlanır, esnek
Poisonous: Zehirli, fesat, kötü niyetli
Polar: Kutup, kutupsal
Possible: Olası, mümkün
Potential: Potansiyel, olası
Precarious: Güvenilmez, belirsiz, tutarsız
Precious: Kıymetli, değerli
Precise: Tam, kesin, belirli, belli
Predominant: Üstün, baskın, ağır basan, hakim
Preferable: Daha iyi, tercih edilir
Pregnant: Gebe, hamile, yaratıcı
Prehensile: Kavrayabilen, tutma yeteneği olan
Prehistoric: Tarih öncesi, tarih öncesine ait
Pretty: Hoş, güzel
Previous: Önceki, eski, evvelki
Primary: İlk, biri, başlıca, ana, temel
Prime: En önemli, başlıca, asal
Primeval: İlkel, ilk çağa ait
Primitive: İlk, ilkel, ilk çağa ait
Prior: Önceki, eski, önce
Probable: Olası, mümkün, muhtemel
Productive: Üretken, yaratıcı, verimli
Profound: Derin, çok derin, bilge
Prolific: Doğurgan, çabuk üreyen
Prominent: Belirgin, belli, göze çarpan
Prone: Eğimli, meyilli, yatkın
Proper: Tam, doğru dürüst, uygun,yerinde
Prosperous: Başarılı, zengin, refah
Pure: Saf, arı, katıksız
Quick: Çabuk, hızla, hızlı, şipşak
Quiet: Sessiz
Radiant: Parlak, ışık saçan, ışıl ışıl
Radical: Radikal, kökten, köklü, Köksel
Random: Rasgele, gelişigüzel, tesadüfi
Rapid: Çabuk, hızlı, seri
Rare: Ender, nadir
Raw: Ham, çiğ, olmamış, pişmemiş
Reasonable: Akla yatkın, mantıklı, makul
Recent: Yeni, son, son günlerdeki
Recurrent: Tekrarlayan, yinelenen
Regular: Düzenli
Relevance: İlgi, ilişki, alâka, uygunluk
Relevant: Konu ile ilgili, alâkalı, uygun
Reliable: Güvenilir, emin, inanılır
Reluctant: İsteksiz, gönülsüz, ağırdan alan
Remarkable: Dikkat çekici, göze çarpan
Remote: Uzak, çok eski, çok uzak
Repulsive: İtici, antipatik, iğrenç
Responsible: Sorumlu, mesul, sorumluluk sahibi
Reverse: Ters, zıt, karşıt, aksi
Rich: Zengin
Ridiculous: Gülünç, komik
Rigid: Sert, katı, eğilmez
Rigorous: Sert, sıkı, şiddetli
Ripe: Olgun, olmuş, dinlendirilmiş
Rough: Pürüzlü, pürtüklü, engebeli
Round: Yuvarlak, daire şeklinde, küresel
Rubbish: Saçma, aptalca, kalitesiz, çöp
Rural: Kırsal, köy yaşamına ait
Sacred: Kutsal, mübarek, mukaddes
Satisfactory: Yeterli, tatminkâr, memnun edici
Scarce: Kıt, zor bulunur, az bulunur
Sensible: Duyarlı, mantıklı, hassas
Sensitive: Duyarlı, hassas, alıngan
Severe: Ağır, acı, şiddetli, ciddi
Shallow: Sığ, derin olmayan, yüzeysel
Sharp: Keskin, açıkgöz, kesici
Significant: Önemli, anlamlı, manalı
Similar: Benzer, benzeyen
Simultaneous: Eşzamanlı, aynı zamanda olan
Sinister: Uğursuz, kötü, fena, kötü niyetli
Sizeable: Büyükçe, oldukça büyük
Slender: İnce, ince belli, narin
Slight: Hafif, belli belirsiz, azıcık,öylesine
Smart: Zeki, akıllı, şık, kafası çalışan
Smooth: Düz
Solar: Güneş, solar
Sophisticated: Bilgili, içerikli, bilge
Sound: Sağlam, sapasağlam, sıhhatli
Spare: Yedek, fazla, boş, az
Sparse: Seyrek, aralıklı
Specific: Spesifik, özel, belli, belirli
Spectacular: Göz alıcı, dikkat çekici, gösterişli
Splendid: Görkemli, muhteşem
Stable: Dengeli, istikrarlı, sarsılmaz
Stagnant: Durgun, hareketsiz, tembel
Steady: Sağlam, daimi, devamlı,istikrarlı
Steel: Çelik, çelik gibi, katı
Steep: Sarp, dik, yalçın
Strict: Sert, katı, sıkı, müsamahasız
Stringent: Sıkı, dar, zorlayıcı
Subsequent: Sonraki, daha sonraki, müteakip
Substantial: Önemli, gerçek, mevcut
Subtle: Hoş, tatlı, ince, incelikli
Successful: Başarılı
Succinct: Kısa, özlü, az ve öz
Sufficient: Yeterli, kâfi, yeter
Suitable: Uygun, münasip
Sullen: Somurtkan, suratsız, aksi
Superior: Üst, üstün, yüksek
Surplus: Fazla, fazla olan, artan
Surrounding: Çevreleyen, kuşatan, etrafını saran
Susceptible: Hassas, duyarlı, alıngan
Suspicious: Şüpheli, kuşkucu, kuşkulu
Sustainable: Devam ettirebilir
Swift: Çevik, hızlı, süratli, çabuk geçen
Taut: Gergin, gerili
Tedious: Sıkıcı, can sıkıcı, bıktırıcı
Telltale: Dedikoducu, ispiyoncu
Tenacious: İnatçı, vazgeçmeyen, yapışkan
Tentative: Deneme niteliğinde, deneysel
Terrestrial: Karasal, yeryüzüne ait
Terrible: Korkunç
Thorough: Tam, eksiksiz, kusursuz,
Tight: Sıkı, dar, gergin
Tough: Sert, sağlam, zorlu, çetin
Transverse: Aykırı, çapraz, enine
Tremendous: Kocaman, koskocaman, çok büyük
Trouble: Sıkıntı
Turgid: Şişmiş, abartılı, mübalağalı
Ubiquitous: Her yerde birden bulunan
Ultimate: Son, en son, en uzak, esas
Unique: Eşsiz, tek, benzersiz, biricik
Unlimited: Sınırsız, kısıtlamasız, şartsız
Unprepared: Hazırlıksız, hazırlanmamış
Unusual: Alışılmadık, nadir, ender
Upset: Üzgün
Urban: Kentsel, şehirsel
Urgent: Acil, ivedi
Useless: Yararsız
Vague: Belirsiz, hayal meyal, anlaşılmaz
Valid: Geçerli, geçer, yürürlükte
Valuable: Değerli, kıymetli, faydalı
Various: Çeşitli, değişik, türlü
Vast: Çok geniş, engin, çok
Versatile: Çok yönlü
Versatility: Çok yönlülük, beceriklilik
Version: Hikâye, versiyon, uyarlama
Vertebrate: Omurgalı
Vertical: Dikey, düşey, dik
Viable: Yaşayabilir, yaşar, geçerli
Vigorous: Güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
Violent: Şiddetli, sert, zorlu
Visible: Görülebilir, görünür, görünen
Visual: Görme, görüş, görsel
Vital: Hayati, çok önemli
Vivid: Canlı, hayat dolu, parlak
Volatile: Uçucu, buharlaşan, geçici
Volunteer: Gönüllü
Vulnerable: Yaralanabilir, kolay incinir, savunmasız
Wealthy: Zengin, servet sahibi
Weird: Tuhaf, acayip, anlaşılmaz
Widespread: Yaygın, genel,geniş çapta
Worth: Değer
Worthwhile: Değer, zahmete değer, zamana değer
YökDil Fen Bilimleri Kelime Listeleri
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi